GDRP / RGPD: definitie

De GDPR (General Data Protection Regulation) of RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) is een Europese wetgeving, bedoeld om de wetgeving inzake gegevensbescherming voor alle individuen in de Europese Unie te versterken en te uniformeren. De verordening is van kracht en van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Deze nieuwe wetgeving is aanzienlijk strenger dan de oude. Zij moet zorgen voor meer transparantie en controle over de verwerking van persoonsgegevens. Zij verplicht met name elk bedrijf dat gegevens over natuurlijke personen opslaat en verwerkt:

het recht van elk individu garandeert om de gegevens die een bedrijf over hem bewaart in te zien, te wijzigen en te wissen
elke verwerking van persoonsgegevens documenteren, met inbegrip van het doel van de verwerking en de rechtsgrondslag voor de verwerking
de interne regels voor de verwerking van persoonsgegevens documenteren, bijvoorbeeld de bewaartermijn ervan
alle technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van die gegevens te waarborgen, en elk gevaar bij de autoriteiten melden
hun personeel adequaat opleiden in de kennis en de toepassing van bovengenoemde punten
ervoor zorgen dat hun dienstverleners (onderaannemers) de RGPD naleven.

Wat doet GECIMA met betrekking tot de GDPR?

Gecima heeft sinds maart 2018 een GDPR-beleid.
Hier zijn de belangrijkste richtlijnen voor naleving van de GDPR:

Onderzoek de aspecten van ons bedrijf die beïnvloed worden door de GDPR

Herschrijf ons privacybeleid

Implementeer de nodige wijzigingen / verbeteringen aan onze website
Implementeer de wijzigingen in onze interne processen en procedures die nodig zijn om GDPR-naleving te bereiken en te behouden
Relevant personeel opleiden om ervoor te zorgen dat zij gegevens verwerken in overeenstemming met de GDPR

 

Waarom bewaren wij uw gegevens?

In deze context verwerkt Gecima alle persoonsgegevens die nodig zijn om de belangrijkste taken uit te voeren waarmee we te maken kunnen krijgen om aan uw verzoek aan Gecima te voldoen. In het algemeen worden deze gegevens verwerkt :

Om uw contacten met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal;
Om onze diensten te beheren en te verbeteren;
Om u gepersonaliseerde marketingaanbiedingen te sturen die u kunnen interesseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt of de informatie die u ons geeft, kan Gecima de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (titel, naam, adres, e-mail, telefoon, ...).
Privacybeleid

De vertrouwelijkheid van uw gegevens is voor ons van het grootste belang. Dit privacybeleid legt uit welke persoonsgegevens Gecima verzamelt en voor welke doeleinden wij ze verwerken. U verstrekt deze gegevens rechtstreeks wanneer u zich registreert op onze website www.gecima.be 

Verzamelde gegevens en specificatie van de doeleinden

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert voor een informatieaanvraag: via de inschrijfformulieren voor onze nieuwsbrief, of contactformulieren.
Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een formulier in te vullen, waarvan sommige velden noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze zijn alleen bedoeld om ons in staat te stellen snel contact met u op te nemen indien nodig, of om marketingaanbiedingen te sturen die voor u interessant kunnen zijn. 
Als u ons uw e-mailadres meedeelt, betekent dit dat u akkoord gaat met het ontvangen van mailings van ons met informatie over onze producten en komende evenementen.
Als u dergelijke mailings niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen (e-mail: info@gecima.be). 
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, betekent dit dat u ermee instemt om van ons een telefoontje of sms te ontvangen met informatie over onze producten of opkomende evenementen. Als u dergelijke telefoontjes niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 

Openbaarmaking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere entiteiten of organisaties. Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit volgens de wet.
 

Privacy en veiligheid

Onze site heeft een beleid, regels en veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen. 
Gecima:

alles in het werk stellen om de gegevens actueel te houden en onnauwkeurige, onvolledige of irrelevante gegevens te corrigeren of te wissen ervoor zorgen dat voor personen die onder haar gezag handelen, de toegang tot gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de vereisten van de dienst;

Toestemming voor anonieme toegang en aanvaarding van ons privacybeleid

U kunt onze homepage bezoeken en onze site bekijken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Door onze site te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het privacybeleid van Gecima en stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw gegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit beleid.

Diensten en interactiviteit van onze website

Onze website stelt bezoekers niet in staat om met elkaar te communiceren of om informatie te publiceren die toegankelijk is voor andere internetgebruikers.

Cookies

Het is mogelijk dat tijdens uw bezoek aan onze site een "cookie" op uw harde schijf wordt opgeslagen (een klein bestand dat door een internetserver wordt verstuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, de bezochte internetsite bijhoudt en een aantal gegevens over dit bezoek bevat die alleen voor deze site toegankelijk zijn). Er zij op gewezen dat u deze cookies kunt weigeren door uw internetbrowser zodanig te programmeren dat deze ofwel van het bestaan van cookies op de hoogte wordt gesteld, ofwel systematisch wordt geweigerd. Deze cookie vergemakkelijkt de navigatie op onze site. Geciman legt geen verband tussen de informatie die automatisch door de cookies zou zijn geregistreerd en de persoonsgegevens van onze bezoekers.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens verwerkt door Gecima

U kunt ons per brief of e-mail verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Gecima in zijn bezit heeft. Wij zullen u vragen om een bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart of paspoort) om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens respecteren en ze niet aan derden doorgeven. Wij aanvaarden slechts één verzoek per jaar per persoon. De gegevens die wij over u hebben, of een mededeling dat wij ze niet hebben, worden u binnen twee maanden na uw verzoek toegezonden. U hebt het recht om de gegevens die wij over u bewaren aan te vechten en deze te laten wissen, corrigeren, wijzigen of aanvullen. De boekhoudwet verplicht ons niettemin de gegevens van onze deelnemers aan opleidingen te bewaren, uitsluitend om te voldoen aan de boekhoudregels.
De nieuwsbrieven, e-mails, mailings en brieven die u ontvangt, vermelden altijd de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige mailings.
Contactpunten voor privacy:
Heeft u vragen of zorgen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@gecima.be